OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1W/00032873/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Magdalena Maślak-Piętka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu 72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ulicy Jaracza nr 54/4 w budynku wielolokalowym wraz z przynależnym udziałem 540/41941 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 19528, należącego do dłużnika: Paweł Witkowski położonego: 72-602 Świnoujście, ul. Jaracza 54/4, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1W/00032873/8.

Suma oszacowania wynosi 184 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 470,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA: 09 10501520 1000 0092 3745 9269 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Obrazek 1
Obrazek 2
Obrazek 3
Obrazek 4
Obrazek 5
Obrazek 6

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie rejonowym w Świnoujściu przy ul. Paderewskiego 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.